Concurs de mèrits de selecció de direccions

Durant el 2n trimestre d'aquest curs 2019-20, l'escola ha portat a terme un concurs de mèrits per seleccionar un nou director/directora del centre educatiu. És per això que publiquem les actes de puntuació obtingudes per la comissió corresponent:


Contra la puntuació obtinguda en les actes provisionals de puntuació, les persones aspirants poden presentar reclamació en el termini de 5 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de l’exposició de les llistes. Les reclamacions s’han de presentar  a l’adreça de correu següent: insbll@xtec.cat.

.